● Dễ dàng I & M

● Thông dụng và thông minh

● An toàn và đáng tin cậy

● Chuyển đổi hiệu quả cao